Latest Post

Women rugby: Every try to inspire girls A Parallel universe: A Maties parking story To the internet and beyond for Rhodes scholar Tessa Ubhiyozo lwenkcubeko yakwaNtu kwi-dyunivesithi yase-Stellenbosch  

Ubhiyozo lwenkcubeko yakwaNtu kwi-dyunivesithi yase-Stellenbosch  

Isebe leeLwimi zaseAfrika kwiUnivesithi yaseStellenbosch libonakalise ukuzingca ngeeNkcubeko yakwaNtu ngokuthi libhiyozele usuku lwelifa leMveli (Heritage Day) ngomhla wama-22 kweyoMsintsi 2023. Imibutho ethe yathatha inkxaxheba ekubeni olusuku lube yimpumelelo ibilisebe leelwimi zesiNtu (Department of African Languages), Isebe lomculo (Music Department), Ifakalthi yezakwalizwiRead More

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial