Latest Post

Ubhiyozo lwenkcubeko yakwaNtu kwi-dyunivesithi yase-Stellenbosch   Toyota Woordfees 2023: Waarvoor om na uit te kyk Where to Watch the Rugby: Stellies cacthes Bok Fever SRC Elections Comes to an End

Ubhiyozo lwenkcubeko yakwaNtu kwi-dyunivesithi yase-Stellenbosch  

Isebe leeLwimi zaseAfrika kwiUnivesithi yaseStellenbosch libonakalise ukuzingca ngeeNkcubeko yakwaNtu ngokuthi libhiyozele usuku lwelifa leMveli (Heritage Day) ngomhla wama-22 kweyoMsintsi 2023. Imibutho ethe yathatha inkxaxheba ekubeni olusuku lube yimpumelelo ibilisebe leelwimi zesiNtu (Department of African Languages), Isebe lomculo (Music Department), Ifakalthi yezakwalizwiRead More

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial