Latest Post

Ubhiyozo lwenkcubeko yakwaNtu kwi-dyunivesithi yase-Stellenbosch   Toyota Woordfees 2023: Waarvoor om na uit te kyk Where to Watch the Rugby: Stellies cacthes Bok Fever SRC Elections Comes to an End

Deur Tiaan Booyens and Aurelia Mouton

English below


Stellenbosch-studente, selfs dié sonder sente, word oor die algemeen gekenmerk deur hulle houding teenoor alkoholverbruik. Jongmense in die Eikestad skree nie die woorde van Jan Bloukaas se trefferlied sonder rede nie. “Whiskey, vodka, tequila,” is ’n gunsteling onder menigte Maties, maar is alkoholmisbruik die norm of ’n uitsondering?

Onlangse alkoholverwante insidente op die Universiteit Stellenbosch (US)-kampus en binne studentegemeenskappe blyk die eersgenoemde te ondersteun. Die reeks urineringinsidente in manskoshuise, en die tragiese dood van twee studente einde verlede jaar wat na bewering hulle motor onder die invloed betree het, veroorsaak kommer oor studentemenings en -gewoontes rakende alkoholverbruik.

Die Matie het ’n opname gedoen onder ‘n groep van sowat 80 studente en bevind dat ’n twee-derde-meerderheid nie gereeld deelneem aan binge drinking nie. Hierdie klein steekproef is nie omvattend genoeg is om die hele studentebevolking se mening vas te stel nie – veral nie dié tans in nagklubrye nie. Dit weerspreek egter wel ’n maklike aanname: dat alle studente kies om hulle te vergryp aan te veel drank-specials op ‘n aand uit in die dorp.

“Alkoholverwante misdaadgevalle is nie ’n probleem nie,” sê Sersant JZ Rhoda van die SAPS Stellenbosch Maatskaplike Misdaadvoorkoming. Daar is “nóg ’n instroming van gevalle, nóg ’n mankragkrisis,” om dié gevalle te hanteer sedert die US se Verwelkomingsprogram.

Brandon Como, kampussekuriteitpersoneellid wat deel is van die US se risikobestuurspan van kampusgeleenthede, sê wel: “In die verlede was die konsentrasie van mense so verspreid dat die polisering baie moeiliker raak. So, om dit in ’n kleiner konsentrasie area te hê, is dit baie makliker”

Dit is wel opmerklik dat die US geleenthede aanbied met drankverkope, soos MC Fest, terwyl alkohol nie binne studentegemeenskappe toegelaat word nie. Die nuwe institusionele alkoholbeleid behels egter dat alkoholverbruik in studentegemeenskappe jaarliks heronderhandel moet word. Dit is ook volgens Como ’n versoek van die polisiediens om druk op die mankrag in die dorp te verminder.
Daar is duidelik ’n tendens van nuwe en gretige huidige Maties wat jaarliks die akademiese kalender afskop deur om eers hard te speel voordat hulle hard werk. Dié is duidelik ná selfs een aandstappie verby die Eikestad Mall se gunstelingwatergate in die week voor klasse begin. Nuuspublikasies regoor, insluitend Die Matie, sal op die uitkyk wees of alkoholmisbruik onder US-studente werklik net die uitsondering is, of ’n simptoom van ’n blywende, gevaarlike kuierkultuur is.

ANTICIPATION: Students waiting outside De Lapa. Photo: Emma-Jane Metcalf.

The Bos can’t handle Maties

With a campus nestled in the heart of the Cape Winelands it’s not difficult to see why Stellenbosch is known for its drinking culture and “klein Saterdag” (little Saturday) Wednesday nights. With ample drink specials and more than its fair share of liquor stores, Stellenbosch is the stereotypical party campus town. This begs the question; is binge drinking the exception or has it become the norm in Stellies? 

Recent alcohol-related incidents across the Stellenbosch University (SU) campus seems to support the latter statement. The series of urination incidents in mens’ residences and the tragic death of two students, who allegedly got behind the wheel under the influence, at the end of last year raises concerns amongst students regarding drinking culture.
Die Matie surveyed about 80 students and found that two-thirds majority don’t believe they partake in binge drinking. It must be noted that this survey is not comprehensive enough to determine the stance of all students on binge drinking, especially those lining around the block outside their favourite “kuier plek”. It does, however, contradict the assumption that all students opt to get wasted at every possible opportunity.

It is worth noting that alcohol sales are allowed at SU events, such as MC Fest, yet alcohol is prohibited with student communities. The new institutional alcohol policy does allow for yearly renegotiations on alcohol use within student communities.

There is clearly a trend of new and old Maties who are keen to kick off the academic year by partying hard before working hard. The proof of this can be found by simply observing the most frequented watering holes in town. News publications all over, including Die Matie, will  be on the lookout to determine whether alcohol abuse amongst SU students is an exception to the rule or the rule itself.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial