VOLSTROOM VOORT Die teologie-fakulteit gaan voort met hulle konferensie wat deur die Kairos Netwerk teengestaan is. Foto: Karla van der Merwe

Teologie-fakulteit Verdedig Queerkonferensie

DEUR MIEKE DE WET

Die Kairos Netwerk (KN), ’n groep behoudende gelo­wiges wat die NG Kerk wil reformeer, het onlangs die Universiteit Stellenbosch (US) se teologie-fakulteit gekritiseer vir die Queering the Pro­phet-konferensie. Dié konferensie is deur die Beyers Naudé Sentrum se gendereenheid (wat deel van die fakulteit vorm) georganiseer.  

Hierdie konferensie, wat tussen 16 en 18 Maart plaasvind, gaan sprekers regoor die land en wêreld verwelkom. Volgens prof Juliana Claassens, ’n professor van Ou Testament en die hoof van die gendereenheid, gaan die plaaslike sprekers van Unisa, die Universiteit van KwaZulu-Natal en die Universiteit van Pretoria afkom.

Claassens het die profete wat in hierdie konferensie bespreek gaan word, beskryf as ’n “queer bunch”. “Hulle doen vreemde goed. Hulle is nie jou tipiese prentjie van wat mense dink van profete nie. Ook die wounded prophets – baie keer omdat hulle goed sê en doen wat teen die norm is, word hulle baie gepersecute en getraumatise,” het sy gesê.

Die KN het in ’n persverkla­ring wat hulle op 18 Februarie uitgereik het, genoem dat hulle besorgd is oor die konferensie wat die fakulteit aanbied aangesien NG Kerk-studente hulle opleiding by die US se teologie-fakulteit ontvang. Die KN meen ook dat “aka­demiese vryheid versus akademiese verantwoordelikheid hoegenaamd nie ’n verskoning [is] om [die konferensie] te verduidelik nie”.

Dr Anton Knoetze, die voor­sitter van die KN, het die volgende oor die konferensie en die impak daarvan op die kerk gesê: “Die kerk is deur God geroep om in hierdie donker wêreld die draer en beskermer van die waarheid (1 Tim 3:14-16) te wees. Hierin moet die teologiese fakulteite en dosente voorloop deur te wees soos fonteine wat uitborrel en oorloop van die lewende waters.  Wanneer hierdie heerlike voorreg misbruik word ter wille van ideologiese doelwitte, soos by die beplande Queering the Prophet-konferensie, dan is die kerk in ’n groot krisis.”

Knoetze het ook genoem dat die KN al vir ’n ruk lank alternatiewe teologiese opleiding soek, soos te sien in ’n artikel van 28 September van verlede jaar wat beskikbaar is op Netwerk24 se webwerf. Claassens het ook gesê “[die fakulteit] het gehoor van die KN se vae dreigemente om  nie meer vir [hulle] studente te stuur nie. [Die studente] gaan nou APK [Afrikaanse Protestantse Kerk] en Potch toe. By APK mag daar nie bruin of swart mense wees nie en Potch laat nie vroue tot die amp toe nie.”

Prof Reginald (Reggie) Nel, die dekaan van die teologie-fakulteit, beskryf die konferensie as “[’n] geleentheid vir sprekers en lede van die publiek om kwessies wat sommige mense bedreig mag laat voel, te ondersoek”. Hy het ook genoem die fakulteit wil die hoofstroomgeloofsgemeenskappe, sowel as die gemarginaliseerde, tegemoetkom. Hy beskryf die algemene gevoel van die konferensie as “kom ons hoor mekaar, ­pleks van mekaar te smoor”.

Martin Viljoen, die US se ­mediabestuurder, het gesê die US is bewus van die KN se reaksie; die US glo in “menswaardigheid, heling, geregtigheid, vryheid en gelykheid vir almal” terwyl dialoog met die US se waardes van uitnemendheid, deernis, verantwoordelikheid, respek en billikheid ooreenstem.

Viljoen het gesê: “Die US verwelkom die konferensie, en die klem wat die organise­erders plaas op dialoog, kritiese debat en dat die verskillende temas met die nodige sensitiwiteit aangebied word teen die agtergrond van verantwoordbare navorsing.”

Die KN het, volgens Knoetze, nou so veel gedoen as wat hulle kon en hulle wag nou vir ’n respons van die betrokke partye soos die Wes-Kaapse Sinode, die US se teologie-fakulteit en gendereenheid. Die enigste party wat gereageer het op die KN se verklaring oor hierdie konferensie is die die NG Kerk se kuratorium (wat die kerklike toesigliggaam is) en Knoetze het hulle reaksie as “niksseggend” beskryf.

Volgens Ashwin Thyssen, ’n junior lektor in kerkreg, kerkgeskiedenis, religie en die reg, gaan die konferensie, in die naam van akademiese vryheid, voort soos beplan. Hy was nie bereid om enige verdere kommentaar te lewer nie.

“[Die konferensie] is ’n ongelooflike geleentheid vir ons as ’n fakulteit om duidelik te maak wie ons is en wie ons wil wees,” het Claassens gesê. “Ons [is] ’n inviting community en ons challenge power structures wat mense seer maak en uitsluit.”

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial